fbpx

Privacybeleid

Privacy Beleid VU-Orkest en Stichting Maten van het VU-Orkest

 

Het VU-orkest gevestigd aan Cultuurcentrum de Griffioen te Uilenstede 106, Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van verschillende groepen mensen: leden, oud-leden, relaties en websitebezoekers. In dit privacy statement vatten we samen welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Uitgebreidere informatie wat betreft onze gegevensverzameling kunt u vinden in ons gegevensbeleid.Gegevensbeleid VU-Orkest
Heeft u vragen, dan helpen we u graag. We zijn altijd bereikbaar via info@vu-orkest.nl

De Stichting Maten van het VU-Orkest gevestigd aan Cultuurcentrum de Griffioen te Uilenstede 106, Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de donateurs en oud-donateurs die onder de noemer “Maten” het orkest financieel steunen.
Bent u Maat of wilt u Maat worden en heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens, mail dan naar maten@vu-orkest.nl.

 

Welke gegevens verwerken we en waarom?

Leden
Leden zijn de vaste leden en projectleden van het VU-Orkest
Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer, overige gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het orkest zoals de datum van inschrijving, aanwezigheid bij repetities, instrument, soort lidmaatschap, of u studeert, of u gelieerd bent aan de VU en incidenteel foto’s.
Waarom? We zijn als vereniging verplicht om een ledenadministratie bij te houden. De meeste andere gegevens zijn nodig voor het functioneren van het orkest. Bij de inschrijving als lid van het VU-orkest wordt expliciet om toestemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens.
Hoe lang? De gegevens van onze leden worden tot maximaal één jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard (en 7 jaar voor zover fiscaal verplicht). Foto’s worden gearchiveerd voor onbepaalde tijd. Ook hier wordt bij het inschrijven als lid van de vereniging expliciet toestemming voor gevraagd.

 

Oud-leden
Oud-leden zijn voormalig leden van het VU-orkest. Hieronder vallen ook voormalig projectleden. Bij vertrek uit het orkest, wordt het lid gevraagd oud-lid te willen worden wat betekent dat de contactgegevens van het betreffende lid bewaard zullen worden.
Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, instrument, datum van in- en uitschrijving en soort lidmaatschap (vast/project).
Waarom? Gegevens van oud-leden worden bewaard om bij het organiseren reünies bij bijvoorbeeld een lustrum contact op te kunnen nemen. Bij het inschrijven als oud-lid wordt expliciet om toestemming gevraagd voor  het bewaren van deze gegevens.
Hoe lang? De gegevens worden tot maximaal één jaar na beëindiging van het ‘oud-lid’ lidmaatschap.

 

Relaties
Onder relaties worden aspirant-leden, repetitoren, dirigenten, solisten en eventuele invallers gerekend.
Welke gegevens? Voor – en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing rekeningnummer en de aard van eerdere samenwerking(en)
Waarom? Zodat relaties voor eventuele samenwerkingen benaderd kunnen worden. Bij het aangaan van een relatie wordt expliciet om toestemming gevraagd voor het bewaren van deze gegevens.
Hoe lang? Voor maximaal 10 jaar na de laatste samenwerking

 

Websitebezoekers
Onder websitebezoekers vallen personen die de website www.vu-orkest.nl bezoeken.
Wanneer een websitebezoeker reacties achterlaten op de site worden de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren verzameld

Maten
Donateurs die eenmalig of doorlopend het orkest financieel steunen door een bijdrage aan de Stichting Maten van het VU-Orkest
Welke gegevens? Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer, de datum van inschrijving, de relatie met het orkest en soort lidmaatschap.
Waarom? Wij zijn als stichting verplicht om bepaalde gegevens bij te houden ten behoeve van de bijdrage aan de stichting. Bij inschrijving als Maat wordt door de Stichting Maten van het VU-Orkest expliciet om toestemming gevraagd voor het verwerken van persoonsgegevens.
Hoe lang? De gegevens van de maten worden tot maximaal één jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard (en 7 jaar voor zover fiscaal verplicht).

 

Hoe worden de persoonsgegevens verwerkt?

Delen met derden
Het VU-Orkest en de Stichting Maten van het VU-Orkest verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met het betreffende lid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van het VU-orkest of de Stichting Maten van het VU-Orkest wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de betreffende persoonsgegevens te waarborgen. Het VU-Orkest neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het VU-orkest of de Stichting Maten van het VU-Orkest en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@vu-orkest.nl. U zult binnen één een maand reactie ontvangen met daarin de verdere stappen die ondernomen zullen worden. Wij kunnen u hierbij vragen om extra informatie om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Tot slot wijzen we u erop dat  u de mogelijkheid heeft om een kracht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Het VU-Orkest en de Stichting Maten van het VU-Orkest nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via secretaris@vu-orkest.nl.

 


Tot slot: wijzigingen in het privacybeleid. We staan vrij ons privacybeleid en privacy statement te wijzigen mochten wij dat nodig achten. We stellen u alleen op de hoogte van wijzigingen indien deze direct op u van toepassing zijn. Als wij bijvoorbeeld onze ledenadministratie wijzigen stellen wij daar een solist niet van op de hoogte.

Versie 1.0, vastgelegd 21 oktober 2018